Skip links

Arvensis Blog

Yatırım Teşvik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

28.11.2023 tarihinde yayımlanan resmi gazetede “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de değişiklik yapılmıştır. Değişen hususlar aşağıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

"Faiz Desteği" 3.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır (Madde: 13)

Değişiklik Öncesi

 

Yürürlükten kaldırılan madde:
Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteğinden yararlandırılmaya başlanıldıktan sonra aracı kurum değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre işlem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir.

Değişiklik Sonrası

"Tamamlama Vizesi" 9.fıkrasında değişiklik yapılmıştır. (Madde: 23)

Değişiklik Öncesi Fıkra

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.

Değişiklik Sonrası Fıkra

Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan, “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.

Aynı tebliğe "Geçici madde" eklenmiştir.

Eklenen geçici madde:

Aynı tebliğe “Geçici madde” eklenmiştir.

Daha önceki teşvik belgelerine ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır.”

Bir üst satırda belirtilen husus resmi gazete yayım tarihi itibari ile değil bu konuda Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen firmalar için geçerlidir.

Bu tebliğ; yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğ hükümleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.İlgili Resmi Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.