Skip links

TÜBİTAK

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Programın amacı nedir?

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi iş birliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir. 

Bu program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde farklı çağrılar açılabilmektedir. Belirlenen çağrı konusu ve kapsamı, başvuru yapabilecek kuruluşlar vb. gibi değişiklik gösterebilecek bilgiler Çağrı Duyurusunda ilan edilir.

Destek süresi ne kadardır?

Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek oranı ne kadardır?

Program kapsamında desteklenen projeler geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir. Desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak %100’e kadar destek sağlanır.  Proje bütçesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri nelerdir?

Aşağıda yer alan gider kalemleri bu program kapsamında desteklenir.

  • Personel giderleri
  • Proje Teşvik İkramiyesi
  • Bursiyer giderleri
  • Seyahat giderleri 
  • Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,
  • Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,
  • Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri, 
  • Genel giderler (proje faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, malzeme ve sarf vb. giderlere karşılık projenin destek kapsamına alınan bütçesini en fazla %15’ine isabet eden tutar olup, üst sınır çağrı duyurusunda belirtilir) Proje özel hesabına aktarılan genel gider tutarı,

Kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek Kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini,

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri,

Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,

Kanunla kurulmuş vakıflar,

Sanayi odaları,

Ticaret odaları,

Ticaret ve sanayi odaları,

Organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

En Son Yazımız