Skip links

TÜBİTAK

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

Programın amacı nedir?

Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu program ile;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • – Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir?

Sermaye şirketi statüsüne sahip Girişim Sermayesi Fonlarına katılan, katılmayı taahhüt eden;

– Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO): İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri,

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB): 4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi,

– Yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları (AA): 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler, programa başvuru yapabilir.

Aynı Fona katılmayı planlayan TTO, TGB ve AA’lar iş birliği içerisinde hazırladıkları ortak proje başvurusu ile TÜBİTAK’a başvururlar. Başvuru formları çağrı dokümanının ekinde yer alacaktır.

Başvuru Şartları;

Programı kapsamında yatırım yapılacak KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri aşağıdaki iki özelliği aynı anda taşımalıdır.

 1. Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle son 5 takvim yılı içerisinde çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış olması veya mevcut durumda proje desteğinin devam etmesi,
 2. Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, girişimin kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı geçmiş olması.

Bu şirketlere yatırım yapacak Fona katılan TTO, TGB ve AA’nın, Girişim Sermayesi Katkı Payı, TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir.

Çağrılı bir programdır ve yatırım yapılması beklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgilendirme yapılabilecektir.

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Fonları ve Yatırımcı Üniversite Kuruluşları için tıklayınız

Desteklenecek proje giderleri nelerdir?

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Program kapsamında her bir TTO, TGB veya AA’ya asgari 4 milyon TL, azami 20 milyon TL hibe desteği verilebilecektir.

Destek Oranı Ne Kadardır?

Program kapsamında, Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) yatırımcı olarak katılacakları Girişim Sermayesi Fonlarına, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımlar için ödeyecekleri girişim sermayesi katkı payları, %50 oranında TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Söz konusu TTO, TGB ve AA’lara ödenecek hibe tutarının %10’u kadar da genel gider desteği sağlanacaktır. 

Desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın  %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecektir. Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilmelidir.


En Son Yazımız