Skip links

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararsılaşma Destekleri

KOBİ Gelişim Destek Programı - KOBİGEL

Programın amacı nedir?

  • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Programdan yararlanma koşulları nelerdir?

  • Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
  • Diğer başvuru koşulları proje teklif çağrısında belirtilir.

Proje teklif çağrısı nedir?

KOBİGEL destek programına başvurular çağrı usulü ile alınmaktadır.

Proje teklif çağrısı; bölge, sektör, ölçek vb. kriterler dikkate alınarak belirlenen başvuru koşullarını, destek unsurlarını, limit ve oranlarını, bütçesini, takvimini, değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları içerir ve KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilir.

Proje süresi ne kadardır?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 ay olmak kaydıyla proje teklif çağrısında belirtilir.

Desteklenecek proje giderleri nelerdir?

Program kapsamında desteklenecek proje gider grupları proje teklif çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek üst limiti ve oranı ne kadardır?

Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti Proje Teklif Çağrısı özelinde yayınlanmaktadır.

En Son Yazımız