Skip links

Arvensis Blog

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı - Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Nitelikli Eleman Desteği

KOSGEB, İşletme Geliştirme Destek Programı, destek unsurlarından “Nitelikli Eleman Desteği” en çok rağbet gören destek unsurlarından bir tanesidir.

Bu desteğin amacı nedir?

İşletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

Bu destekten yararlanma koşulları nelerdir?

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.

Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir.

Destek oranı, üst limiti ve süresi nedir?

Destek oranı: %60

(Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 (yirmi) ilave edilir.)

Destek üst limiti: 50.000,00 TL

Destek süresi: Bu destek, İşletme Geliştirme Desteği kapsamında verilmektedir. İşletme Geliştirme Destek Programı süresi: 2 Yıldır. (Nitelikli eleman için sağlanan destek, destek programı bitiş tarihi itibariyle sona erer.)

Program süresince, kaç personel için destek alınabilir?

İşletmeye program süresince destek üst limiti (50.000,00 TL) dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır. (Aynı zamanlı, 2 kişi için destek talebinde bulunabilir.)

Nitelikli Eleman Giderine İlişkin Destek Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır:

a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.

Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir.

Örneğin: 

Bir işletmenin, İşletme Geliştirme Destek Programı 01/10/2020 tarihinde başlamış olsun.

Program kapsamında yeni istihdam edilen personellere destek verileceğinden, işletme 15/10/2020 tarihinde lisans mezunu yeni bir personel istihdam etsin. Bu durumda destek tutarı şu şekilde olacaktır;

Destek üst limiti hesaplaması;

(2.324 (2020 yılı net asgari ücret tutarı) / 30) * 1,5 (lisans mezunu katsayısı) = 116,2 (günlük destek üst limiti)

116,2*30 (personelin 30 gün çalıştığı varsayımı) = 3,486,00 TL (aylık destek üst limiti)

Sonuç: Lisans mezunu bir personel 2020 yılında aylık max. 3,486,00 TL destek alabilir.

Maaş tutarına göre destek tutarı hesaplama;

Varsayalım çalışan kadın;

Personelin maaşı: 3.500,00 TL

Prim gün sayısı:30 gün

Cinsiyet: Kadın (Destek oranı: %80)

Destek tutarı: 3.500,00 * %80 (destek oranı) = 2.800,00 TL destek alabilir.

Varsayalım çalışan  erkek; 

Personelin maaşı: 3.500,00 TL

Prim gün sayısı:30 gün

Cinsiyet: Erkek (Destek oranı: %60)

Destek tutarı: 3.500,00 * %60 (destek oranı) = 2.100,00 TL destek alabilir.

Nitelikli elemanın birden fazla mezuniyetinin olması durumunda, hangisi dikkate alınır?

Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi esas alınır. Söz konusu tarihte nitelikli elemanın birden fazla mezuniyetinin olması durumunda işletmenin seçtiği mezuniyet durumu esas alınır.

Program kapsamında, destek kapsamına alınamayacak nitelikli elaman özellikleri nedir?

Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Not: Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Not: Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.

Not: Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.