Skip links

Arvensis Duyurular

Kosgeb/ İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı Açılmıştır

2023-04 İş Fikri Teklif Çağrısı

Bursa İli- Mobilya Sektörünün Gelişmesine Yönelik Çözüm Sunan Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısı

ÇAĞRININ AMACI:

 1. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentörlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, Bursa ilinde kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki konulara uygun iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

TEKLİF BAŞVURU KOŞULLARI:

Başvuru yapacak girişimcilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

 • 01.01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.
 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı aranmaz).

UYGUN İŞ FİKRİ KONULARI:

Mobilya sektörünün gelişmesine yönelik çözümler sunabilecek iş fikirlerinin, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konu(lar) doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.

 1. Tasarım, lojistik, satın alma, satış ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/ dijial çözümler,
 2. Atıkların yeniden kıullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler,
 3. Üretim süreçlerine ve girdilerine (makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi) yönelik kalite ve verimlilik artıran, maliyet düşüren çözümler,
 4. Ürünün görünümü, kalitesi veya korunmasına yönelik (boyama,kaplama,baskı vb). çözümler.

DESTEK ÜST LİMİTİ:

GERİ ÖDEMESİZ – 1.000.000.- TL

DESTEKLENECEK GİDERLER VE ÖZEL ŞARTLAR

GERİ ÖDEMESİZ DESTEĞE İLİŞKİN ÜST LİMİTLER

A) Kuruluş Giderleri (Kuruluş Desteği)

 • Gerçek kişi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 10.000- TL, 
 • Sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimsciye 20.000-TL destek sağlanır.

20.000.- TL’ye kadar

B) Personel Giderleri (Performans Desteği)

 • Performans desteği, girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
 • Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye destek sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
 • Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

180-539 olan işletmeye 60.000.-TL,

540-1079 olan işletmeye 120.000.-TL,

1080 ve üstü olan işletmeye 180.000.-TL,

İkinci performans dönemi için

360-1079 olan işletmeye 60.000.-TL,

1080-1439 olan işletmeye 120.000.-TL,

1440 ve üstü olan işletmeye 180.000.-TL,

performans desteği sağlanır

360.000.-TL’ye kadar

C) Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri (Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği)

 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 450.000.-TL’dir

450.000.-TL’ye kadar

D) Danışmanlık Giderleri (Mentorlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği)

 • Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.
 • Destek programı süresi içinde başlayan ve tamamlanan danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetlerine ilişkin giderler için sağlanacak desteğin üst limiti 30.000.- TL’dir.

30.000.- TL’ye kadar

E) Diğer Giderler (Diğer Giderler Desteği)

 •  Diğer giderler desteği kapsamında kira ve ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 140.000.-TL’dir.

– Kira giderleri için; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) destek programı süresince aylık azami 2.500.-TL olmak üzere sağlanacak desteğin üst limiti toplam 60.000.-TL’dir.

 Ofis donanımı giderleri için; işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 80.000.-TL’dir.

140.000.-TL’ye kadar

 

DESTEK ORANI:

% 75 (Kuruluş Desteği ve Performans Desteğinde destek oranı uygulanmaz.)

NOT: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknolji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına %15 ilave edilir.

DEĞERLERİNDİRME KRİTERLERİ:

 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Formu çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
 • Teklif Çağrısı başvuruları “Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirildikten sonra ortalama puanı 60 ve üzeri olan Teklif Çağrısı Başvuruları olumlu olarak değerlendirilerek en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır. Değerlendirme sonucu uygun bulunan ilk 30 girişimci KOSGEB ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında yapılan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorlük programına dahil edilecektir. Bu programı tamamlayan girişimciler çağrı metninde belirtilen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. Değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular desteklenmeye hak kazanacaktır.
 • Değerlendirme Komisyonu yapısı ve çalışma usulleri Başkanlık Makamı Oluru ile belirlenir.
 • Değerlendirme sonucu yapılan sıralama nihai olup sıralamaya girmeyen girişimciler için itiraz hakkı bulunmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR:

 • Teklif Çağrısı Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Bursa ilinde kuracak olması ve işletmenin program süresince Bursa ilinde faaliyet göstermesi.
 • Girişimcinin işletmesini İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren sektörlerde kuracak olması.
 • Desteklemeye ilişkin kurul kararının bildirim tarihinden sonra 6 ay içerisinde işletmenin kurulması taahhütnamenin onaylanması gerekir.
 • Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 • Teklif çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılacaktır.

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU TARİHLERİ:

25 NİSAN – 15 MAYIS 2023

NOT: Başvuru sistemi 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayab Teklif Çağrısı Başvuru Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Proje Teklif Çağrısına Ulaşmak İçin Tıklayınız

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.