Skip links

TÜBİTAK

1704 - Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

Programın amacı nedir?

Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, sanayi kesimine yönelik üst politika belgelerinin hedefleri olan katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla bir teknoloji ekosistemi olan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmıştır. Oluşturulan SAYEM platformları ile Türkiye’nin Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.

Sürekli başvuruya açık olarak kurgulanan SAYEM çağrısı ile Yeşil Mutabakat kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çağrıda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik Platformunun oluşturulması, bu platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecektir.

Kimler başvurabilir?

Yenilik Destek Programı çağrılarına başvuru yapabilecek Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş̧ ve kişiler aşağıda sayılanlar arasından çağrının amacına göre belirlenerek çağrı duyurusunda belirtilir.

 • Sermaye şirketleri,
 • Gerçek kişiler,
 • Yükseköğretim kurumları,
 • Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kanunla kurulmuş̧ vakıflar,
 • İhracatçı birlikleri,
 • Sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel Kişiliği,
 • Araştırma Altyapıları.

Başvuru şartları nelerdir?

ÜPG kapsamında büyük ölçekli kuruluşlar veya hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip KOBİ’ler ÜPYK olabilir. Aynı zamanda ÜPYK’nın aşağıdaki niteliklerden mutlaka birini sağlaması beklenmektedir:

 • Ar-Ge Merkezi Belgesi olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması,
 • Teknopark şirketi olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması,
 • Uluslararası ortaklı en az 1 projede görev almış olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması
 • 3 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması

ÜPYK dışında en az 3 ÜPOK’dan oluşmalıdır. ÜPOK’lar içerisinde aşağıda belirtilen özelliklere sahip en az birer kurum/kuruluş bulunmalıdır. Bu özelliklere sahip ÜPOK’ların olmaması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Aşağıda belirtilen özelliklerden birden fazlasına sahip olan ortakların kendi tercih ettikleri tek bir özellik dikkate alınacaktır.

 • Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi,
 • Genel bütçe kapsamındaki idareler (7. Çağrı kapsamı bölümünde tanımlanmıştır)
 • KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketi

Bu çağrı kapsamında Yönergenin “Başvuru yapabilecek kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili sınırlamalar” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve aşağıdaki özelliklere sahip kurum/kuruluşların platformda yer alması olumlu değerlendirilecektir.

 • Hedef ürün/ ürün grubunun potansiyel müşterisi/kullanıcısı olabilecek kuruluşlar
 • TTO’lar
 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004) Programı, SAYEM programı, 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı, 1707 Sipariş Ar-Ge desteği alan kurum/kuruluşlar
 • Teknoloji tabanlı girişimcilere yatırım yapan kuruluşlar
 • TÜBİTAK 1512 BİGG desteği veya Teknogirişim desteği alan firmalar
 • Yenilikçi startup/teknogirişim firmaları
 • Pazar payını etkileyecek büyüklükte firma/firmalar
 • Yan sanayi temsil gücü olan KOBİ’ler
 • Uluslararası Ar-Ge projesi yapmış/yapmakta olan sermaye şirketleri

İŞ BİRLİĞİ YAPISI:

 • Çağrı’ya sadece ortaklı başvurular kabul edilecektir.
 • Ürünleştirme Programı Başvurusu, Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluş ve Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluşları tarafından tek bir başvuru halinde ortak olarak sunulacaktır.
 • Ürünleştirme Programı Yürütücü ve Ortak Kuruluşlar aralarında bir İş Birliği Sözleşmesi imzalayacaktır.

Programın bütçesi nedir?

Çağrıya başvuru yapacak platformların yapacakları başvurular için ÜPG toplam bütçesi üst sınırı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olacaktır. Bütçe üst sınırına genel bütçe kapsamındaki idareler Proje Teşvik İkramiyesi ve kurum hissesi, sermaye şirketlerindeki genel gider desteği dahil değildir.

TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır.

Program süresi ve destek oranı nedir?

ÜPG süresi; Ürünleştirme aşaması en fazla 48 aydır.

ÜPG kapsamında desteklenen ÜYHY ve ÜP’ler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki idareler için %100’dür.

Program süresi ve destek oranı nedir?

Sermaye şirketlerinin desteklenen gider kalemleri;

 • Personel giderleri (Ürünleştirme Yol Haritası Yönetimi Projesinde sadece yürütücü kuruluşa ait personel gideri desteklenir.)
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Kuruluşun ekonomik fizibilite raporu hazırlanması için hizmet alması ve raporunu da proje önerisi ekinde sunması durumunda söz konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenir.
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Genel gider (Üst limit 100.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i)

*Dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile kuruluşların harcama yapması sonrasında ödeme yapılacaktır. Talep edilmesi durumunda Yönerge hükümlerine göre teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır.

Genel bütçe kapsamındaki idareler desteklenen gider kalemler;

 • Personel giderleri
 • Bursiyer giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Kurum hissesi (Yükseköğretim Kurumları, Kamu kurumları, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri için %10)
 • 66550 Sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarına, belirtilen üst sınırın %20 fazlası eklenerek uygulanır
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Proje Teşvik İkramiyesi

*Teminat alınmaksızın Yönerge hükümlerine göre ön ödeme yapılacaktır.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: