Skip links

TÜBİTAK

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Programı amacı ve destek kapsamı nedir?

Programın amacı üniversitelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilgi ve teknolojilerin ticarileştirilmesine ve bu sayede ekonomik, sosyal ve kültürel değer oluşturulmasına katkı vermek için faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesidir.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında iş birliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu iş birlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde iki aşamadan oluşmaktadır.

1.Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması

Bu aşamada kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yetkinlikleri geliştirmeleri beklenmektedir. Teknoloji transferi ile ilgili iş süreçlerin belgelenmesi ve kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun ve/veya teknoloji geliştirme bölgesinin stratejik planı ve diğer kurumsal süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi bu aşama kapsamındadır. Bu aşamada kuruluşun, teknoloji transfer faaliyetlerini kolaylaştıracak ve destekleyecek yerel, ulusal ve uluslararası iş birliği ağlarına katılması hedeflenmektedir.

2.Hedef Odaklı Büyüme Aşaması

Bu aşamada kuruluşların bir önceki aşamada geliştirdikleri temel yetkinlikleri kullanarak teknoloji transfer faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak eylemleri planlamaları ve hayata geçirmeleri beklenmektedir. Bir önceki aşamada belirli bir olgunluğa ve yetkinlik seviyesine ulaşmış kuruluşlar, bu aşamada performans hedeflerindeki gerçekleşme düzeyi ile orantılı olarak desteklenecektir. Bu aşamada kuruluşların yeni yetkinlikler geliştirerek teknoloji transferi ve girişimcilik kapasitelerini iyileştirmeleri, yeni iş birliği ağlarına dahil olmaları, aktif bir öğrenme sürecini hayata geçirerek teknoloji transferi alanındaki iyi uygulamaları diğer kuruluşlarla paylaşmaları ve diğer kuruluşların iyi uygulamalarını kendi iş süreçlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

Destek oranları, destek üst limit, desteklenecek gider kalemleri nelerdir?

  • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.250.000 TL, Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.750.000 TL’dir.
  • Proje bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşabilir:
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları
  • Hizmet alım giderleri
  • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için destek oranı %80’dir. Hedef Odaklı Gelişim Aşaması’nda destek oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Destek oranı=%40+%[(Performans puanı – 1) x 10]
Desteklenen TTO’ların Listesi için tıklayınız

Desteklenen faaliyetler nelerdir?

– Araştırmacıların desteklenen TTO proje faaliyetleri kapsamında özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılması,

– Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirilmesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesi.

– Ulusal/uluslararası araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ile girişimcilik desteği sağlayan kuruluşlara proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri verilmesi,

– Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi.

– Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve iş birliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması,

– Proje sonuçlarının tanıtılması,

– Çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma vb. faaliyetlerin yapılması ya da koordine edilmesi,

– Kontrat usulü araştırmaların gerçekleştirilmesi hususunda aracı olunması (veri tabanları kullanılarak, yüz yüze görüşmeler, proje fikir sahiplerini buluşturma gibi eşleştirme yöntemleriyle).

– Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,

– Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların kamu ve özel sektöre lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi,

– Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri ve ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapılması.

– Üniversitede üretilen bilginin girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine destek olmak üzere kuluçka merkezi hizmeti verilmesi ve hızlandırıcı programlar yürütülmesi,

– Bu girişimlere iş rehberliği ve mentorluk gibi destek hizmetleri verilmesi,

– İş fikrinin kavram doğrulaması aşamasında prototip geliştirme için yükseköğretim kurumu içinden ve dışından kaynak bulunması ve girişimcilere kullandırılması.

Desteklenen TTO’ların listesi için tıklayınız.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: