Skip links

TÜBİTAK

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

1511 Programın kapsamı ve amacı nedir?

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

– Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,
– Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,
– Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
– Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.

Projede yenilikçilik tanımı kapsamında;

Bu program ile yayımlanan çağrı duyurusundaki kapsamda önerilecek projelerden en az ulusal düzeyde; ürün ve/veya süreçte getireceği yenilikleri, ortaya koyması ve hedeflenen yeniliğin Pazar ve sektördeki benzerlerine göre farklılıkları, avantajları ve üstünlüklerinin açıkça belirtilmesi beklenmektedir.

Program başvuru tarihi ve proje süresi nedir?

Çağrılı bir programdır ve proje süresi çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Destek oranı ve bütçe ne kadardır?

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlenmek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projelerde Kuruluşun Bağımsız Değerlendirme Raporuna ilişkin hizmet alım gideri sadece büyük ölçekli firmalar için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenmektedir.

Transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilmektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?

– Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri bu programa başvuru yapabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

– Kuruluşların proje başvurusunda bulunabilme yeterliğinin denetlenmesi ve onaylanması amacıyla TÜBİTAK, ön kayıt sürecinde gerekli görülen belgeleri isteyecektir.

– Bu program kapsamında proje başvuruları yapacak kuruluşlarda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personelin başvurunun yapıldığı tarih itibariyle kuruluşta çalışıyor olması şartı aranır.

Proje bazında desteklenen gider kalemleri;

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f)Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Proje değerlendirme kriterleri nelerdir?

  1. Endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçi yönü
  2. Proje planın ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu
  3. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği açısından projeler değerlendirilir.

En Son Yazımız