Skip links

TÜBİTAK

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın hedefi nedir?

Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni ürünlerde/süreçlerde kullanımıdır. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Programa ne zaman başvuru yapılabilir?

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.

Destek oranı ve limiti ne kadardır?

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. 2.400.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 5 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Ayrıca ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?

– KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar. Proje başvurusu yaptığı tarihte KOBİ tanımına uyduğu halde, desteklenme sürecinde bu vasfını yitiren kuruluşların projeleri bu uygulama esasları çerçevesinde desteklenmeye devam edilir.

– Bu programa ortak olarak sunulan projelerde yer alan, her bir kuruluşun bu maddenin tüm koşullarını sağlaması gerekir. Ayrıca 1505 TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı kapsamında KOBİ ölçeğinde bir kuruluşun, üniversite veya kamu araştırma merkezi ve enstitüleri kurumları ile birlikte yapacağı ortak proje başvurusu, en fazla beş proje sınırlaması kapsamında değerlendirilmez.

– Teknogirişim sermaye şirketleri, bir kez destek alabilir.

Desteklenen gider kalemleri:

 • Personel giderleri
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör ArGe kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.
 • Dokümanların danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, bu giderler her bir proje için toplamda en fazla 20.000 TL destek kapsamına alınır.
 •  Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunulan projelerde, projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık proje genel giderleri desteği verilir. Proje genel giderleri, projenin her bir AGY301’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek hesaplanır.
 • Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için izleyici görüşü doğrultusunda ilgili alet/teçhizat/yazılımın %15’i oranında ek destek tutarı dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.
 • TÜBİTAK desteği ile tamamlanan projelerde, proje ekibinde yer alan ve firma ortağı veya yönetim kurulu üyesi olmayan proje fikir sahibi araştırmacıya, proje faaliyetlerine katkı sağlamış ve proje süresince kuruluşta çalışmış olması koşuluyla, TÜBİTAK tarafından 30.000 TL teşvik ödülü verilir.
 • Ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için hizmet alması ve ekonomik fizibilite raporunu da proje önerisi ekinde sunması durumunda söz konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: