Skip links

TÜBİTAK

1505 - Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın amacı nedir?

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

➤Müşteri Kuruluş; özel sektör kuruluşu

➤Yürütücü Kuruluş; üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsünü temsil etmektedir.

Müşteri Kuruluş ile Yürütücü Kuruluş bir İş birliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi Tübitak ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Başvuru koşulları nelerdir?

➤Müşteri Kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütücü kuruluşu belirleyerek, bu kuruluşla birlikte İşbirliği Niyet Mektubunu veya İşbirliği Sözleşmesini imzalayan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini kapsar.

➤Yürütücü Kuruluş: Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, eğitim ve araştırma hastanelerini ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitülerini kapsar.

– Yukarıda belirtilen tanıma uyan kuruluşların ortak proje başvuruları kabul edilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında proje başvurusu yapamazlar.
– Proje önerisinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş yer alır.
– Müşteri kuruluşun ortakları, müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz.

Ne zaman başvuru yapılabilir?

Program PRODİS üzerinden sürekli olarak başvuruya açıktır.

Projenin destek oranı ne kadardır?

Önerilen projenin bütçesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç en fazla 1.000.000 TL’dir.

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır. Üst limit 1.500.000 TL’dir.

Projenin destek süresi ne kadardır?

Azami destek süresi 24 aydır.

Desteklenen giderler nelerdir?

Program kapsamında yürütücü kuruluşa ait katma değer vergisi dahil proje destek süresi içinde gerçekleştirilen aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir; bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır.

– Personel giderleri;
– Bursiyer giderleri;
– Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri
– Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
– Malzeme ve sarf giderleri
– Hizmet alım giderleri (Yeminli mali müşavir, Müşteri kuruluş proje sorumlusunun personel giderleri)
– Proje teşvik ikramiyesi (Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi ve kamu araştırma merkez ve enstitülerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele (süreli sözleşme ile çalışan personel hariç) ödenen tutarlar)
– Proje Kurum Hissesi (Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar)

Proje değerlendirme süreci nasıldır?

Aşağıdaki tarih aralıklarında sunulan projeler konularına göre gruplandırıldıktan sonra panel yöntemi ile değerlendirilmektedir.

1 Ocak – 15 Şubat, 16 Şubat – 31 Mart, 1 Nisan – 15 Mayıs, 16 Mayıs – 30 Haziran, 1 Temmuz – 15 Ağustos, 16 Ağustos – 30 Eylül, 1 Ekim – 15 Kasım, 16 Kasım – 31 Aralık

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: