Skip links

TÜBİTAK

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı nedir?

Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni ürünlerde/süreçlerde kullanımıdır. Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru koşulları nelerdir?

– Programa sadece KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
– Şirketlerinin programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama yoktur.

Ne zaman başvuru yapılabilir?

Yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.

Projenin destek süresi ve oranı ne kadardır?

  • Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere üst limit olmaksızın büyük kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar içinse %75 olarak uygulanır.
  • Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir.
  • Destek süresi ise bir proje için en fazla 36 aydır.

Hangi projeler desteklenir?

Program kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Proje değerlendirme süreci nedir?

Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacaktır.

Proje bazında desteklenen gider kalemleri;

-Personel giderleri,
-Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, 
-Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
-Malzeme ve sarf giderleri, 
-Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
-Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Proje bazında desteklenen Ar-Ge aşamaları;

-Kavram geliştirme, 
-Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, 
-Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, 
-Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, 
-Prototip üretimi, 
-Pilot tesisin kurulması, 
-Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, 
-Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: