Skip links

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararsılaşma Destekleri

İş Birliği Destek Programı

Programın amacı nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

2 adet İş birliği Ortaklık modeli bulunmaktadır. Bunlar;

 1. İşletici Kuruluş Modeli
  Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
 2. Proje Ortaklığı Modeli
  Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Bu programdan yararlanma koşulları nelerdir?

 • Programdan yararlanılabilmesi için işletmelerin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • Projeye ortak olacak büyük işletme/büyük işletmeler de KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • İşletmelerin ve işletici kuruluşun, program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir.
 • İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması veya proje ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER bünyesinde faaliyet göstermesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Desteklenecek proje konuları nelerdir?

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan iş birlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birliği projeleri desteklenir.

Proje süresi nedir?

Proje süresi en az 12 (on iki) ay, en fazla 36 (otuz altı) aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 4 (dört) ay veya 8 (sekiz) ay ek süre verilebilir.

Destek oranı ne kadardır?

Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60 ’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli %30 ’u geri ödemesiz olarak verilir.

Destek üst limit ve destek oranı ne kadardır?

Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.

 • Personel, 
 • Makine, teçhizat ve kalıp, 
 • Hammadde ve malzeme, 
 • Yazılım, 
 • Hizmet alımı, 
 • Diğer giderler.

Kurul; projenin gerektirdiği gider türlerini ve desteklemeye esas tutarları belirler.

Desteklenecek proje giderleri nelerdir?

Program kapsamında, aşağıda belirtilen giderlere Kurul kararı doğrultusunda geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak destek verilir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji AlanıAsgari KOBİ Sayısıİşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)Toplam Üst Limit (TL)
Geri ÖdemesizGeri ÖdemeliToplam
Yüksek21,500,0003,500,0005,000,0005,000,000
Orta Yüksek31,500,0003,500,0005,000,0005,000,000
Diğer51,500,0003,500,0005,000,0005,000,000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji AlanıAsgari KOBİ SayısıHer Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)Toplam Üst Limit (TL)
Geri ÖdemesizGeri Ödemeliİşletme Başına ToplamGeri ÖdemesizGeri Ödemeli Toplam
Yüksek2600,0001,400,0002,000,0003,000,0007,000,00010,000,000
Orta Yüksek3300,000700,0001,000,0003,000,0007,000,00010,000,000
Diğer5225,000525,000750,0001,500,0003,500,0005,000,000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: