Skip links

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Teknoyatırım Destek Programı

Programın amacı nedir?

Bu programın amacı;

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

Orta- yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Destek üst limiti ne kadardır?

Program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

➤ Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,

➤ Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Programdan yararlanma koşulları nelerdir?

Bu programa KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen alanlarda yatırım projelerini sunarak başvurabilir.
İşletmenin, destek programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Destek süresi ne kadardır?

İşletme, yatırım proje süresini 4 (dört) ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde belirler.

Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.

Başvuru şartları nelerdir?

1.Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi,
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri,
 • TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri,
 • 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

2.Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar kapsamında yapılan başvurular için;

 • Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması esastır.

Program kapsamında verilen destekler nelerdir?

Program kapsamında komite kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir. Bir yatırım projesi başvurusu aşağıda sayılan destek kalemlerinden en az üçünü içermelidir

 • Makine-teçhizat desteği 
 • Yazılım giderleri desteği 
 • Personel gideri desteği 

DESTEK UNSURLARI

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Destek KalemleriDestek Oranları
Makine-Teçhizat Desteği*%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya %70 Geri Ödemeli
Yazılım Giderleri Desteği**%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya %70 Geri Ödemeli
Personel Gideri Desteği***%100 Geri ödemesiz

* Destek kapsamında alınacak makine teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

** İşletmeye, yatırım projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

***Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yönetimine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: