Skip links

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programı

Programın amacı nedir?

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeer (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

Ürün Geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen Pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesidir.

Başvuru şartları nelerdir?

Ar-Ge ve İnovasyon Projesi kapsamında;

Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlanır.

Ür-Ge Projesi kapsamında;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
  2. Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
  3. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
  4. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
  5. Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
  6. Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  7. 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan AR-GE Merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  8. Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
  9. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Proje süresi ve destek oranı nedir?

Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8 en fazla 24 aydır.
Program Destek Oranı %75’dir.  
-Nitelikli Personel Desteği hariç

AR-GE, ÜR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMIDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%)
Makine - Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği200.00075*
Makine - Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075*
Nitelikli Personel Giderleri Desteği300.000100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği100.00075
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği100.00075
Diğer Giderler Desteği (Toplam Üst Limit 50.000 TL)Proje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği25.000
Proje Tanıtım Desteği15.000
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği25.000
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği 5.000 (Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan) 10.000 (Sermaye Şirketi statüsünde kurulmuş olan)Destek Oranı Uygulanmaz

*Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: