Skip links

İhracat Destekleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge Desteği)

Programın amacı nedir?

URGE projelerinin amacı, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak İş Birliği Kuruluşlarının önderliğinde firmalar arasında kurulan iş birlikleri ile ihracat seferberliği başlatmaktır. Bakanlığın misyonu kümelenme yaklaşımını esas alan ve etkin proje yönetimi ile hayata geçirilen projelerle başlatılan ihracat seferberliğinin kalıcı bir başarıya dönüşmesini sağlamaktır.

Programın kapsamı nedir?

UR-GE projeleri, firmaların iş birliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Programın hedefi nedir?

Destek ile KOBİ’lerin ihracat odaklı rekabet stratejileri benimsemeleri ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan kabiliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte firmaların öncelikli olarak faaliyet gösterdikleri iş ortamında iş birliği yapabilecekleri diğer firmaları, kurum ve kuruluşları tanımaları, gelişmek için birlikte çalışmaları, bilgi transferi için iş ağları kurmaları teşvik edilmektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

URGE Projelerinden “İş Birliği Kuruluşları” yararlanabilmektedir. İş birliği kuruluşları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri ve ihracat konsorsiyumlarıdır.

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesindeki 4., 5. ve 6. Bölge illerinde ve Ek:7 Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler listesi çerçevesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerine sağlanan bölgesel desteklere konu ilçelerde bulunan iş birliği kuruluşlarının projelerinde en az 5 şirketin, diğer illerde bulunan İş Birliği Kuruluşlarının projelerinde ise en az 10 şirketin yer alması gerekir.

Bir şirket aynı anda sadece bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.

Destek unsurları nedir?

  • İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler 10.859.000 TL
  • Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 4.524.000 TL
  • Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 2.714.000 TL
  • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin gideler (faaliyet başına) 1.447.000 TL
  • UR-GE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik iş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler 7.239.000 TL
  • Kişi başı günlük konaklama giderleri 7.100 TLye kadar desteklenmektedir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: