Skip links

Arvensis Blog

Fizibilite Hazırlığında Finansal Analiz ve Finansal Analizin Önemi

Finansal analiz; firmanın finansal durumu hakkında bilgi veren ve yatırımın finansal açıdan yapılabilirliğinin ölçülmesi için kullanılan önemli göstergelerden biridir. Finansal analiz ile firmanın Mali Tabloları (Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyet Tablosu vb.) çeşitli teknikler ve matematiksel hesaplamalar ile değerlendirilmektedir.

Finansal analiz, işletmenin planladığı yatırıma yönelik finansal planlamalarını yapabilmesi ve kontrol edebilmesi için gereklidir. Bu matematiksel hesaplamaları yapmakla birlikte yorumlamak da ayrıca önem teşkil etmektedir. 

Bu yazımızda finansal analiz teknikleri, kullanılan tekniğe uygun hesaplamalar ve hesaplamalar sonucunda çıkan matematiksel değerlerin yorumlanması üzerinde durulacaktır.  İşletmenizin finansal tablolarını değerlendirmek istiyorsanız yazımızı dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Finansal Tabloların Analiz Teknikleri Nelerdir? Finansal Analiz Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Bu analiz ile işletmenin en az iki ya da daha fazla döneme ait finansal tabloları karşılaştırılmalı olarak incelenmektedir. Yatay analiz ile kalemler arasındaki farklar ve değişim yüzdeleri ortaya koyulur. Bu değişimler olumlu yada olumsuz olabilir. Önemli olan tabloların yorumlanarak ve bu değişimlerin sebep olabilecek nedenlerin ortaya koyulmasıdır. Bu analiz ile kalemler arasındaki değişime sebep olan gelişim ve eksiklikleri tespit edilmektedir.

Bu analiz yöntemiyle işletmenin bilanço ve gelir tablosu yüzde değerleri ile ifade edilmektedir.  Yüzde yönteminde birden fazla yıl baz alınarak her bir yılın yüzdesi karşılaştırılmaktadır.

Bu yöntemde işletmenin bilançosundaki toplam varlıklar %100 olarak kabul edilmektedir ve her bir varlık kalemi toplam varlıkların yüzdesi olarak ifade edilir.

Gelir tablosunda ise net satışlar en önemli kalemdir. Bu nedenle net satışlar %100 olarak kabul edilir ve gelir tablosu kalemleri bu kaleme göre belirlenir.

  • Dikey Analiz Örnekleri

Dönen Varlıklar İle Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Dikey Yüzdeleri incelemesi; Bu kalemlerin birlikte incelenmesinin en önemli nedeni likidite yeterlilik durumunun saptanması, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığıdır.

Dönen Varlıklar ile Duran Varlıkların Dikey Yüzdeleri incelemesi; İşletmenin aktif yapısının değerlendirilmesinde dönen varlık ve duran varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payına bakarak işletmenin likit durumunun gözlemlenmesine olanak tanır.

Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar Dikey Yüzdeleri incelemesi; İşletmenin kaynak yapısının analizi borç ödeme riskini ortaya koyduğu için büyük önem taşır.

Duran Varlıklar İle Öz Kaynakların Dikey Yüzdeleri ve Devamlı Sermaye incelemesi; Öz kaynakların, Duran varlıkların finansmanında yeterli olup olmadığının saptanmasına olanak tanır.

Trend Analizinde incelenecek dönemlere  ait bir yıl esas alınır ve bu yıla ait tutarlar 100 olarak kabul edilir. Baz alınan yıl ile diğer yılların verisi karşılaştırılarak yüzde yöntemine göre oranların. Bu hesaplamalar ile finansal tablolarda yer alan kalemlerin ilgili dönemlerde göstermiş olduğu artış ve azalışlar tespit edilerek bu değişimlerin oranları ortaya koyulur.

  • Trend Analizi Örnekleri

Dönen Varlıkların ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Göstermiş Olduğu Eğilim incelemesi; Kısa vadeli yabancı kaynakların artış hızı incelenerek işletmenin gelecek yıllarda likidite durumu gözlemlenir.

Dönen Varlıklar ile Duran Varlıkların Göstermiş olduğu Eğilim incelemesi; Aktif hesap yapısındaki değişimin gösterilmesi için kullanılmaktadır.

Yabancı Kaynaklar ile Öz Kaynakların Eğilim Yüzdeleri incelemesi; İşletmenin kaynak yapısındaki önemli değişimleri göstermektedir. Bu değişimlerin analizi ile  işletmenin likidite sıkıntısı ile karşı karşıya olup olmadığı ortaya konmaktadır.

Stoklar ile Satışların Eğilim Yüzdeleri incelemesi; Stoklardaki azalışa karşılık satışlardaki artış işletmenin lehine yorumlanmaktadır. Ancak satışlarda azalış olması ve stoklardaki artış işletmenin stoklarını satışta güçlük çektiğini veya stoklara fazla yatırım yapıldığının göstergesidir.

Satışlarda ve Satışların Maliyetinde Eğilim incelemesi; Burada değişikliklerin ne kadarlık kısmının miktar değişmesinden ne kadarlık kısmının ise fiyat etkisinden kaynaklandığı yorumlanmaktadır.

Satışların maliyetindeki artış eğilimi, satışlardaki artış eğiliminden daha düşük ise üretim sürecinde verimliliğin arttığını göstermektedir.

Finansal tablo analizlerinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri oran yöntemi ile analizdir. Oran yöntemi ile yapılan analizler firmanın ekonomik ve mali yapısı ile ilgili bilgi vermektedir. Bu analiz ile aşağıdaki oranlar hesaplanarak analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır.

  • Likidite Oranları (Nakit Oran, Cari Oran, Asit- Test Oranı, Stok Bağımlılık Oranı)
  • Faaliyet Oranları (Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı, Dönen Varlık Devir Hızı, Duran Varlık Döviz Hızı, Aktif Devir Hızı, Öz Sermaye Devir Hızı)
  • Finansal Kaldıraç Oranları(Finansman Oranı, Duran Varlıklar/Özkaynaklar Oranı)
  • Karlılık Oranları (Gayri Safi Rantabilite, İş Hacmi Rantabilite, Net Rantabilite, Mali Rantabilite)

Oran yöntemi ile detaylı analiz hesaplamaları ve yorumları için bloglarımızı takip etmeyi unutmayın!

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.