Skip links

Arvensis Blog

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ ölçeğinde bir firmaysanız ve Ar-Ge fikriniz var ise,

– Ar‐Ge kapasitenizin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasına katkıda bulunmak,

– Teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinizin artmasını sağlamak,

– Proje çıktınız ile ekonomik büyümeye katkı sağlamak,

– Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanmasına yardımcı olmak istemez misiniz?

Hem işletmenize hem ülkemize katkıda bulunmak için hazırlayacağınız projelerde size yardımcı olabilmesi için, bu projenin ayrıntılı bilgilerini aşağıda anlatıyoruz.

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir.

Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJELERİNİN KAPSAMI

Yılda 2 kez açılan 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç projeleri çağrılarının kapsamı, TÜBİTAK tarafından yayımlanan çağrı dokümanlarında ilan edilmektedir. Çağrı metninde aşağıda belirtilen konulara ilişkin faaliyetler amaçlanmaktadır.

Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJELERİ GENEL BİLGİLERİ

Başvuru zamanı: Çağrılı Program (Yılda 2 kez)

Azami Destek Süresi: 18 Ay

Destek Oranı: %75

Destek Tipi: Geri Ödemesiz (HİBE)

Bütçe: 600.000,00 TL (Bütçe sınırı vardır. TÜBİTAK’a sunacağınız projenin azami tutarı 600.000,00 TL olmalıdır.)

Ön Ödeme İmkanı: Kuruluş talebine göre, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir.

Raporlama Süreci: Bir mali yıl içerisinde iki dönem raporu sunulur. (1. Dönem: Ocak-Haziran, 2.Dönem: Temmuz-Aralık)

Denetim Süreci: 6 aylık periyotlarla akademisyenler proje sürecini yerinde izler.

1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJELERİ DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI

 • Kavram geliştirme,
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması,
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

1507 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLENEN GİDERLER

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri

 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

 • Malzeme ve sarf giderleri

 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.